Tulosta Cimo.fi | Kulttuuri-ohjelma
 

Kulttuurin yhteyspisteen joulukuun uutiskirje

20.12.2011

Sisältö

Luova Eurooppa -ohjelmaehdotus vuosille 2014-2020

Euroopan komissio julkaisi 23.11. ehdotuksensa kulttuurin ja luovien alojen tukiohjelmaksi vuosille 2014-2020. Luova Eurooppa (Creative Europe) yhdistää nykyiset Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -ohjelmat saman katto-ohjelman alle. Lisäksi ehdotetaan perustettavaksi kulttuuri - ja media-alan toimijoille yhteinen lainainstrumentti.

Luova Eurooppa -ohjelmaehdotus kytkeytyy vahvasti  Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin ja nostaa aiempaa paremmin esiin kulttuurin ja luovien alojen merkityksen Euroopan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun luomisessa. Keskeistä on alan osaamisen ja valmiuksien kasvattaminen, toimijoiden ja teosten liikkuvuus sekä kulttuuria ja luovia aloja koskevan yhteisen tietoperustan ja tilastoinnin vahvistaminen ja yhtenäistäminen.

Ohjelmaehdotuksen käsittely alkaa heti vuoden 2012 alussa neuvostossa (27 EU-maata) ja Euroopan parlamentissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Suomen kantojen valmistelusta, mihin liittyen se tulee mm. järjestämään alkuvuodesta lausuntokierroksen. Tammi-helmikuussa järjestetään kulttuurin, av- ja luovien alojen toimijoille avoin kuulemistilaisuus.
Ohjelmabudjettiin ehdotetaan 35 % lisäystä

Luova Eurooppa -ohjelman ehdotettu budjetti 1,8 miljardia euroa kattaa koko seitsevuotiskauden (2014-2020). Rahoitus jakaantuu kolmen tukilinjan tai alaohjelman kesken siten, että kulttuurin toimintalohko saa 30%, media-toimintalohko 55 % ja molemmille sektoreille avoin lainainstrumentti 15 % rahoituksesta.

Kulttuurin osalta tämä tarkoittaa noin 540 miljoonaa euroa eli noin 140 miljoonan euron lisäystä nykyiseen ohjelmabudjettiin. On kuitenkin muistettava, että ohjelman lopullinen budjetti riippuu EU:n talousarvion koosta, mistä käydään niin ikään neuvotteluja ensi vuoden aikana rinnakkain rahoitusohjelmia koskevien neuvottelujen kanssa.

Tavoitteena vahvistaa kulttuuria ja luovia aloja Euroopassa

Euroopan kulttuurinen moninaisuus on rikkaus, mutta samalla se luo haasteita kulttuurin tekijöiden, tuotteiden ja tuotantojen liikkuvuudelle sekä kulttuurin kuluttajille. Luova Eurooppa pyrkii vahvistamaan alan t
oimijoiden valmiuksia ja edellytyksiä toimia rajat ylittävästi. Tähän liittyy myös pyrkimys helpottaa luovien alojen yritysten ja organisaatioiden rahoitusmahdollisuuksia poikkisektoraalisen lainainstrumentin avulla. Kulttuurin saatavuuden ja jakelun näkökulmasta erityisesti digitaaliteknologian tarjoamat mahdollisuudet uusien yleisöjen saavuttamiseksi ja liiketoimintamallien löytämiseksi ovat myös keskeisessä asemassa ehdotuksessa. Samoin huomiota kiinnitetään kulttuurin ja luovien alojen tietoperustan vahvistamiseen  mm. tilastointia yhtenäistämällä, jotta alojen merkitys EU:n kilpailukyvyn vahvistamisessa voidaan tehdä aiempaa paremmin näkyväksi.

Luova Eurooppa pyrkii edeltäjiään laajempaan kansainvälisyyteen. Nykyisten ohjelmamaiden lisäksi mahdollisuus osallistua ohjellmaan avataan mm. Sveitsille ja Euroopan itäisille ja eteläisille naapuruusvaltioille (ns. ENP-maat eli EU:n naapuruuspolitiikkamaat ).

Luova Eurooppa pyrkii vuosina 2014-2020 tukemaan 300 000 taiteilijaa ja kulttuurialan ammattilaista ja tuhansien toimijoiden valmiuksia toimia kansainvälisesti. Eurooppalaisille teoksille pyritään saamaan uusia yleisöjä ja ohjelman tuella mm. käännetään yli 5500 eurooppalaista kirjaa.

Kaikkiaan Luova Eurooppa pyrkii tavoittamaan 100 miljoona ihmistä vuoteen 2020 mennessä ohjelman rahoittamien hankkeiden ja muiden toimien kautta.

Kulttuurisektorin tukitoimet

Ohjelmaehdotuksessa kulttuurin toimintalohkoon on esitetty seuraavanlaisia tukitoimia:
  • usean maan toimijoiden väliset alakohtaiset tai poikkialaiset yhteistyötoimet (hankkeet)
  • eurooppalaisten verkostojen toimet
  • toimet, jotka tarjoavat eurooppalaisen myynninedistämisfoorumin tai -alustan uusille kyvyille, ja jotka edistävät taiteilijoiden ja teosten liikkuvuutta, ja joilla on laaja, koko alaa koskeva vaikutus
  • tuki eurooppalaisen kirjallisuuden kääntämiselle (tuki kattaa myös todennäköisesti myös markkinoinnin)
  • laajaan näkyvyyteen tähtäävät erityistoimet (eurooppalaiset palkinnot, Euroopan kulttuuripääkaupungit ja Euroopan kulttuuriperintötunnus). 
Kulttuuriala hyötyy myös poikkisektoraalisen toimintalohkon tukimuodoista. Lainainsturmentti voi taata kulttuurin ja luovien alojen pienten ja keskisuurten yritysten ja organisaatioiden pankkilainan ja siten helpottaa näiden mahdollisuusksia hankkia rahoitusta toiminnalleen. Lisäksi poikkisektoraalisesta toimintalohkosta tuetaan rajatylittävää poliittista yhteistyötä koskevia toimia, kuten tutkimuksia ja selvityksiä sekä hyvien käytänteiden ja tieto-taidon vaihtoa ja jakamista.

Media-alaa koskevan toimintalohkon tukimuodoista löytyy lisätietoa Suomen Mediadeskistä, joka on Kulttuurin yhteyspisteen kaltainen asiantuntijataho ja vastaa nykyisten Media- ja Media mundus -ohjelmien tiedotuksesta ja hakijoiden neuvonnasta Suomessa.

Ennakkoinfoa: avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus ehdotuksesta

Tammi-helmikuussa järjestetään kaikille kulttuurin, av-sektorin ja luovien alojen toimijoille avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Luova Eurooppa -ohjelmaehdotuksesta.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet tammikuussa!


  Kaikki sivun kuvat ovat Euroopan komission tuottamalta Creative Europe -mainosvideolta.

Tutustu Luova Eurooppa -ohjelmaehdotukseen

Luova Eurooppa -ohjelmaehdotus ja siihen liittyvät tausta-asiakirjat ovat vapaasti luettavissa Euroopan komission verkkopalvelussa:

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

Tällä hetkellä dokumentit löytyvät ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Yllä esitetyt suomenkieliset käännökset ovat siten Kulttuurin yhteyspisteen muotoiluja, eivätkä virallisia käännöksiä ohjelmaehdotuksen tekstistä.